Aanmelden Gala’s

 De Muay Thai bond Nederland is een convenantpartner van de Nederlandse Vechtsportautoriteit:
Aanmelden Evenementen
Aspirant Promotors kunnen via onderstaand formulier hun gala bij de MTBN aanvragen.
 • Minimale vereisten promotorslicentie Nederlandse Vechtsportautoriteit per 1/1/2020
  De promotor of organisator die in Nederland vechtsportevenementen onder de auspiciën van een
  vechtsportbond wil organiseren, dient hiervoor een promotorslicentie aan te vragen bij de
  desbetreffende vechtsportbond. De verantwoordelijkheid, registratie en organisatie van de
  promotorslicentie ligt bij de vechtsportbond. De Nederlandse Vechtsportautoriteit heeft een
  toezichthoudende en controlerende rol en kan steekproefsgewijs controles uitvoeren op
  evenementen of informatie opvragen bij de vechtsportbond. De promotor of organisator dient
  minimaal aan de volgende eisen te voldoen om een promotorlicentie te kunnen ontvangen:
  • Een Verklaring Omtrent Gedrag (niet ouder dan 6 maanden) overleggen, met het door de VA
  aangekruiste algemene screeningsprofiel
  • Een geldig legitimatiebewijs overleggen
  • Het KvK- en btw-nummer van de promotor/organisator overleggen
  • Kennisnemen van en conformeren aan de Algemene gedragsregels full contact vechtsporten van de
  Vechtsportautoriteit en de daaraan verbonden sanctieadviezen (te downloaden op
  vechtsportautoriteit.nl
  • Kennisnemen van en conformeren aan de Richtlijn voor de organisatie van vechtsportevenementen
  (te downloaden op http://vechtsportautoriteit.nl)
  • Matchmaking tijdig bespreken met de vechtsportbond voor eventuele risicoanalyse
  • Na 19:00 uur ´s avonds worden geen jeugdgevechten gehouden
  • Van vechters vanaf 40 jaar wordt gecontroleerd of zij in de zes maanden voor het gevecht een
  sport medische keuring hebben doorstaan
  • Geen uitingen die te relateren zijn aan criminele personen en of criminogene organisaties, zoals
  OMG’s, seksindustrie, spy shops
  • Geen uitingen die te relateren zijn aan personen en organisaties die de sport in diskrediet (kunnen)
  brengen
  • Aanwezigheid van een arts van Fighting Doctors of een andere erkende arts met een geldig BIGnummer die met hen samenwerkt.
  • De promotor verzorgt een aparte of afgeschermde ruimte voor de arts zodat in vertrouwelijkheid
  handelingen kunnen worden uitgevoerd en gesprekken kunnen plaatsvinden.
  • Te allen tijde volledige vrije toegang tot het evenement en medewerking verlenen aan bestuurders
  en medewerkers van de VA om haar rol als toezichthouder te kunnen uitvoeren
  • Alleen andere vechtsportdiscipline dan kickboksen, thaiboksen en MMA tijdens het evenement
  toestaan, als een door NOC*NSF erkende bond hiervoor expliciet auspiciën verleent.
  De administratie van bovenstaande vereisten dient de vechtsportbond zelf te verzorgen en intern bij
  te houden. De vechtsportbond geeft halfjaarlijks, begin januari en begin juli van elk jaar, de namen
  van de promotorlicentiehouders door aan de VA.
  Geldigheid promotorlicentie
  Een promotorlicentie is na afgifte één kalenderjaar geldig en wordt stilzwijgend steeds met één
  kalenderjaar verlengd. Steeds na drie jaar dient een nieuwe VOG overlegd te worden aan de
  vechtsportbond. De vechtsportbond en VA behouden zich het recht voor een promotorlicentie in te
  trekken of opnieuw te laten aanvragen door de promotor. Indien de vechtsportbond een
  promotorlicentie intrekt of afwijst, brengt zij de VA hiervan op de hoogte.