Opleidingen

Sportief coachen
Hoe je het ook wendt of keert, de invloed van trainer, coach of teambegeleider reikt verder dan alleen de sporttechnische ontwikkeling. Hij of zij heeft ook invloed op de sociale en persoonlijke ontwikkeling van de (jonge) sporter. Die invloed is onvermijdelijk. Of je het wilt of niet… de invloed is er altijd.

Het is dan ook van belang dat je als trainer, coach of begeleider hier bewust mee omgaat en dat je over de vaardigheden beschikt een pedagogisch verantwoord sportklimaat te creëren, waarbinnen iedereen zich met plezier kan ontwikkelen en ongewenst gedrag tijdig wordt bijgestuurd. Een dergelijk muay thai sportklimaat is positief en stimulerend en wordt gekenmerkt door structuur, plezier en waardering.

De Muay Thai Bond Nederland biedt een programma aan met als hoofddoel ‘Sportief Coachen’ voor de trainers, coaches en begeleiders van één vereniging tezamen. Daarnaast biedt de MTBN een aantal ‘bijscholingen’ voor trainers, coaches en begeleiders aan, die zich, al dan niet in verenigingsverband, willen bekwamen in het creëren van een veilig sportklimaat.

Voor meer informatie over bovenstaande trainingen, bijscholingen of opleidingen, kunt u een mail sturen naar secretariaatMTBN@hotmail.com.

Sportscholen, trainers en bestuursleden
Leraren en trainers spelen een cruciale rol bij het creëren van een veilig Muay Thai Sportklimaat. Zij sturen hun vereniging aan en vervullen daarbij rollen waarvan zij zich bewust moeten zijn. Zij dragen met elkaar de zorg voor het opzetten van een structuur, waarin positief gedrag wordt gestimuleerd en wangedrag direct aangepakt dient te worden. Zo moeten leraren, trainers en bestuursleden zich realiseren dat zij een voorbeeldfunctie hebben, niet alleen in de bestuurskamer, maar ook op de mat/boksring of in de Dojo. Zij hebben ook een corrigerende rol, wanneer ouders misschien iets te enthousiast hun kinderen aanmoedigen en daarbij het respect voor de tegenpartij vergeten. Zij zijn degenen die werkelijk moeten optreden wanneer een serieus incident heeft plaatsgevonden. De wijze waarop zij dat doen en hoe ze dat naar hun sportschool en of vereniging communiceren is cruciaal voor het bereiken van een veiliger Muay Thai sportklimaat.

In het programma “Naar een veiliger Muay Thai Sportklimaat” biedt de MTBN verschillende modules aan voor leraren en verenigingsbestuurders, zoals onder andere:

Basiscursus “Besturen met een visie”
Kernmodule “Sportief besturen”
Kernmodule “Train de trainer”
Masterclass “Sportief besturen” voor bonds- en distrcitsbestuursleden.
Masterclass “Sportief A”
Masterclass “Sportief B”
Voor meer informatie over bovenstaande opleiding en/of de losse modules, kunt u een mail sturen naar secretariaatMTBN@hotmail.com.

Aanpak van excessen
Ongewenst gedrag is een verschijnsel dat ook in de sport voorkomt en iedereen heeft er wel eens mee te maken gehad. Denk aan verbaal en fysiek geweld, discriminatie, bedreiging en seksuele intimidatie. Ze zorgen voor schade bij betrokkenen, het gaat ten koste van het sportplezier en geven de sport een slecht imago. Hoewel agressie en geweld in vergelijking met andere sectoren nog relatief weinig voorkomt, wil de Muay Thai bond Nederland excessen in de sport tegengaan. De sport moet over goede en effectieve procedures en maatregelen beschikken om excessen aan te kunnen pakken. Het is belangrijk dat bestuurders, trainers/leraren, coaches, begeleiders, scheidsrechters en vrijwilligers weten hoe ze het beste kunnen handelen bij excessen en dat er maatregelen zijn genomen om zo effectief mogelijk te kunnen reageren en sanctioneren.

De sportsector gaat daarom de komende jaren werken aan een sportbreed protocol voor de aanpak van excessen. Binnen de sport zal samenhang tussen de strafmaat bij excessen ontstaan en er komt een sportbreed strafsysteem voor excessieve overtredingen van topsporters. Ook zullen de sancties voor excessieve overtredingen aansluiten bij de verwachtingen uit de sport en de maatschappij. Daarnaast komt er een sportbreed registratiesysteem voor langdurige en/of permanente uitsluitingen. Ook wordt onderzocht hoe de inzet van politie en justitie bij excessen in de sport verder kan worden uitgebreid.

Overige opleidingen
Naast de diverse trainingen worden er ook nieuwe opleidingen ontwikkeld voor allerlei sportscholen en verenigingen, waarbij veiligheid, sportiviteit en fair play de hoofddoelen zijn. Deze opleidingen zijn bedoeld voor allerlei (team) sporten, waarbij verenigingen ondersteuning kunnen krijgen om arbitragebeleid een vaste plek te geven binnen hun vereniging. De rollen van scheidsrechterscoördinatoren en scheidsrechterscoaches zijn daar uiteraard een belangrijk onderdeel van. Uiteraard kan de MTBN een voor uw vereniging op maat gemaakt programma samenstellen, waarin individuele wensen meegenomen kunnen worden. Voor meer informatie over bovenstaande opleiding, kunt u een mail sturen naar secretariaatMTBN@hotmail.com.