Schorsingen

 De Muay Thai bond Nederland is een convenantpartner van de Nederlandse Vechtsportautoriteit:

 

Door de bonden op te leggen sancties op overtreding van artikelen 5, 6, 7 en 8 van de Algemene
Gedragsregels full contact vechtsporten:

Inleiding

Hieronder zal een algemeen sanctieadvies worden gegeven voor door de bonden op te leggen
sancties voor overtreding van de artikelen 5, 6, 7 en 8 van de Algemene Gedragregels full contact
vechtsporten.
De bonden hebben de bevoegdheid deze overtredingen zelf af te doen indien de feiten niet vallen
onder de reglementen van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) betreffende Doping, Seksuele
intimidatie en Matchfixing en wanneer de procedure leidt tot een bestraffing die in verhouding staat
tot het feit. Wanneer de bond van mening is dat een schorsing van meer dan drie maanden moet
worden opgelegd, er om andere redenen sprake is van een ernstige overtreding, dan wel dat in de
zaak nader feitelijk onderzoek nodig is, zal de zaak moeten worden aangebracht bij het ISR. Ingeval
sprake is van fysiek geweld buiten een wedstrijdsituatie (waaronder ook bewust natrappen wordt
begrepen) tijdens een vechtsportevenement waarbij letsel wordt veroorzaakt, zal altijd aangifte
moeten worden gedaan bij het ISR.
Bij twijfel over welk orgaan (bond of ISR) de meest aangewezen partij is om een procedure te
beginnen tegen een vechter, zal de desbetreffende bond overleggen met de Vechtsportautoriteit.
Procedure
Ingeval van een verdenking van een overtreding door een lid van de bond die de bond ingevolge het
bovenstaande zelf kan bestraffen, zal (het bestuur, dan wel een speciaal daarvoor ingerichte
tuchtrechtscommissie van) de bond binnen een week na ontdekking hiervan de overtreder schriftelijk
op de hoogte stellen van de vermoedelijke overtreding en het voornemen om een sanctie op te
leggen. De bond zal, binnen redelijke grenzen, ervoor te zorgen dat deze mededeling de betrokkene
bereikt (en zo nodig ook telefonisch contact zoeken). De betrokkene heeft vervolgens twee weken de
tijd om hierop te reageren, waarna de bond uiterlijk binnen twee weken een beslissing zal nemen.
In afwachting van de beslissing zal de bond, ingeval van ernstige overtredingen, de betrokkene
voorlopig schorsen en dit opnemen in het digitale Figthpassport. De bond zorgt ervoor dat, met in
achtneming van bovenstaande termijnen, de procedure snel wordt afgerond. De uiteindelijke sanctie
die door de bond wordt opgelegd dient schriftelijk te worden opgelegd aan de overtreder en in het
digitale Fightpassport van de Nederlandse Vechtsportautoriteit te worden verwerkt.
Ingeval het een overtreding betreft die niet door de bond zelf zal worden afgedaan, zal de bond op
de voet van art. 9 van het Algemeen Tuchtreglement van het ISR aangifte doen bij het ISR. In de
aangifte wordt de overtreding geformuleerd en kan de bond tevens verzoeken een voorlopige en/of
een bepaalde straf op te leggen en/of om de betrokkene geheel of gedeeltelijk in de kosten van de
tuchtrechtelijke procedure te veroordelen.
Sanctieadvies
Wanneer de bond van mening is dat de vermoedelijke overtreding daadwerkelijk is gepleegd kan de
bond de volgende sancties opleggen: een schorsing van maximaal drie maanden waarin de
betrokkene niet aan wedstrijden deel mag nemen en/of een berisping.
Een en ander doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van een bond om betrokkene te royeren of
voor langere tijd uit te sluiten van door de bond te organiseren wedstrijden (maar deze sanctie komt
niet in het digitale Fightpassport en heeft geen invloed op de mogelijkheid van betrokkene om bij
andere bonden te gaan vechten).
Hieronder zal een sanctieadvies worden gegeven voor de meest voorkomende overtredingen. De
bond blijft uiteraard ook bevoegd andere overtredingen af te doen, zo lang aan de hiervoor
genoemde voorwaarden wordt voldaan.
Overtreding Sanctie Advies:
Belediging van tegenstander of andere aanwezigen:
-eenvoudig woord of gebaar
-grof (bv. met ziektes/racistisch) en/of meer dan
een keer
1 tot 2 maanden schorsing
2 tot 3 maanden schorsing
Onreglementair voorkomen :
bv. bewust natrappen, niet gehoorzamen van de instructies van de officials
of andere vergrijpen die in strijd zijn met de
wedstrijdreglementen. NB: bij letsel dient altijd
aangifte te worden gedaan bij het ISR)
1 tot 3 maanden schorsing
Bedreigingen van tegenstander of andere aanwezigen:
1 maand tot 3 maanden schorsing
Commentaar op de leiding Berisping – 1 maand uitsluiting
Fysiek geweld richting tegenstander (buiten
wedstrijdsituatie) of andere aanwezigen (NB: bij
letsel dient altijd aangifte te worden gedaan bij het ISR).
1 tot 3 maanden schorsing
Bij het bepalen van de hoogte van de op te leggen sanctie zal de bond onder meer kijken naar de
volgende omstandigheden: de ernst van de overtreding, de eventuele aanwezigheid van opzet, de
gevolgen, het al dan niet aanwezig zijn van recidive en het gedrag van betrokkene na constatering
van de overtreding.

*Deze advies word gegeven door de vechtsportautoriteiten, de muay thai bond Nederland vind de straffen veel te weinig, wij zullen altijd vanuit het bestuur zwaarder straffen. ( schorsingen en of berispingen opleggen! )